ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιανουαρίου 2022 μεταξύ των συμβαλλομένων μερών:

Α. Της ατομικής επιχείρησης Ερμής Κοντούδης με διακριτικό τίτλο NOICES, που εδρεύει στην Ελλάδα, στον Άλιμο Αττικής, οδός Μενάνδρου αρ. 37, με ΑΦΜ 067693090, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ερμή Κοντούδη και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα με τον όρο «η Εταιρεία»

και

Β. Του/της κ. Ιωάννας Δεικτάκη του Χρήστου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Δημοκρίτου, αρ. 7, με ΑΦΜ 909090909, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Καλλιτέχνης»,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό του Καλλιτέχνη, την διανομή του Έργου σε ψηφιακές πλατφόρμες πώλησης ή/και ακρόασης μουσικής, μεταξύ άλλων στις Spotify • Apple Music • Youtube Music • Youtube Content ID (content monetization) • Pandora • Shazam • Amazon • Facebook (content monetization) • Instagram (content monetization) • TikTok (content monetization) • Soundcloud (content monetization) • Napster • Tidal • Pandora • Deezer κ.α. Επίσης αναλαμβάνει να μεταφορτώσει (upload) στο κανάλι της στο Youtube, το video clip του τραγουδιού το οποίο παραδίδεται σε αυτήν από τον Καλλιτέχνη. Τέλος η Εταιρεία αναλαμβάνει να αναρτήσει στις ιστοσελίδες της ή/και σε ιστοσελίδες τρίτων, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ψηφιακό υλικό με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του Καλλιτέχνη, ήτοι βιογραφία, φωτογραφικό υλικό, Έργα του Καλλιτέχνη, videos, συνεντεύξεις, αποσπάσματα έργων, αποσπάσματα συνεντεύξεων, links κτλ.

Ο Καλλιτέχνης δηλώνει ότι νομιμοποιείται να συνάψει την παρούσα σύμβαση ως εμπλεκόμενος ερμηνευτής ή/και δημιουργός στο Έργο, όπως επίσης και για λογαριασμό τρίτων συν-δημιουργών, ήτοι συνθέτες, στιχουργούς, ενορχηστρωτές, τεχνικό προσωπικό κτλ. Ο Καλλιτέχνης οφείλει να παρέχει στην Εταιρεία τα ακριβή στοιχεία των εν λόγω εμπλεκομένων δημιουργών ώστε να δηλωθούν στις ψηφιακές πλατφόρμες πώλησης του Έργου. Επίσης ο Καλλιτέχνης καλείται να παραδώσει στην Εταιρεία, κατά απόλυτη ευθύνη του, το ψηφιακό υλικό το οποίο θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας ή/και σε ιστοσελίδες τρίτων, με σκοπό την δημόσια ανάδειξη του ίδιου και των Έργων του.

 

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1.1 Ο Καλλιτέχνης, παραδίδει με την παρούσα στην Εταιρεία το Έργο ως ηχοφράφημα με ακριβή διακριτικό τίτλο “Ermis Kontoudis – Paratragoudo” αλλά και ως βιντεογράφημα με διακριτικό τίτλο “Ermis Kontoudis – Paratragoudo | Official Music Video“, προς διανομή και εκμετάλλευση από αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Ο Καλλιτέχνης δηλώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι έχει πλήρη εξουσία διαθέσεως του Έργου, ότι το Έργο είναι άρτιο, παραδίδεται στην Εταιρεία ελεύθερο από κάθε λογής βάρη και δικαιώματα τρίτου, ήτοι χωρίς νομικά και πραγματικά ελαττώματα, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 513 ΑΚ επόμενα. Περαιτέρω δηλώνει ότι νομιμοποιείται να συνάψει την παρούσα σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στο Έργο, για τα οποία οφείλει να παρέχει ηλεκτρονικά μέσω email ή εξειδικευμένης φόρμας στον ιστότοπο της Εταιρείας, ακριβή στοιχεία των συν-δημιουργών ώστε να δηλωθούν (ως credits) στις ψηφιακές πλατφόρμες πώλησης. Επίσης ο Καλλιτέχνης παραδίδει στην Εταιρεία το απαιτούμενο υλικό προώθησης, ήτοι φωτογραφίες, videos, ηχητικό υλικό, συνεντεύξεις, βιογραφικό σημείωμα, συνδέσμους παρουσίασης του Έργου κ.α. με σκοπό την δημόσια ανάδειξη του ίδιου και των Έργων του. Η Εταιρεία παραλαμβάνει το Έργο και το προωθητικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, είτε μέσω email (my@noices.com) είτε μέσω εξειδικευμένης φόρμας στην ιστοσελίδα της (https://noices.com/pre-press) και αναλαμβάνει να τα διανέμει προς εκμετάλλευση στο δίκτυο δραστηριότητάς της, ήτοι σε ψηφιακές πλατφόρμες (πχ. Spotify, Amazon, Apple Music κτλ), στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, σε λίστες email, σε blogs, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού (ποιότητα ήχου / εικόνας / video, κειμένων, credits κτλ) όπως αυτό θα εμφανιστεί / παρουσιαστεί στην εκάστοτε πλατφόρμα, ιστοσελίδα, έντυπο ή άλλο μέσο.

1.2 Ο Καλλιτέχνης παραδίδει με την παρούσα στην Εταιρεία πλήρη και σαφή ενημέρωση και περιγραφή του Έργου και αναλαμβάνει να ενημερώνει εγγράφως και στο μέλλον την Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, για το σύνολο των στοιχείων που αφορούν ή περιγράφουν το Έργο, με σκοπό την ορθή παρουσίαση και προώθησή του με κάθε τρόπο, μέσο ή μέθοδο, προσκομίζοντας σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, δικαιολογητικά ή πρόσθετο υλικό.

1.3 Ο Καλλιτεχνης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:

 1. Οφείλει να μην προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που έχουν σχέση με την Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια αυτής.
 2. Υποχρεούται να μην προσβάλλει την επιχειρηματική εικόνα, τη φήμη και πελατεία της Εταιρείας.

1.4 Ο Καλλιτέχνης δεσμεύεται ότι το Έργο και το συνοδευτικό προωθητικό υλικό, δεν εκθέτουν την Εταιρεία, τους συνεργάτες, τους εταίρους, και τη διοίκησή της σε αστικές, ποινικές ή διοικητικές ευθύνες.

1.5 Ο Καλλιτέχνης καλείται να εξοφλήσει εμπρόθεσμα και εφάπαξ το τέλος των παραπάνω υπηρεσιών το οποίο ανέρχεται σε 350€ πλέον ΦΠΑ μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή ηλεκτρονικής αγοράς μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (https://noices.com). Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του Πελάτη, επιστροφής οποιουδήποτε τμήματος του παραπάνω τέλους, εξαιρουμένης της αποκλειστικής διακριτικής της ευχέρειας.

1.6 Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον χρόνο ανάρτησης ή την «προβολή» του Υλικού (Έργο και συνοδευτικό προωθητικό υλικό), από τους τελικούς παραλήπτες, ήτοι ψηφιακές πλατφόρμες, ιστοσελίδες, blogs, ραδιόφωνα, έντυπα μέσα κ.α. Με τον όρο «προβολή» εννοούμε όλες τις πιθανές παραλλαγές ή/και επεμβάσεις στο Υλικό, ήτοι ποιότητα ήχου / εικόνας / video, τύποι αρχείου και μέθοδοι ψηφιακής συμπίεσης, τυπογραφική αποτύπωση, διάταξη κειμένων και εικόνων, ραδιοφωνικές / τηλεοπτικές εκφωνήσεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής, τρόπος ενσωμάτωσης του υλικού σε άλλα έργα όπως διαφημίσεις ή ταινίες κ.α. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόρριψης, μη ανάρτησης ή/και μετέπειτα ακύρωσης / αφαίρεσης του υλικού από κάποια ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσο.

1.7 Ο Καλλιτέχνης απαγορεύεται ρητώς να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο Youtube κανάλι της Εταιρείας, στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο εμφανίζεται το Έργο ή/και το συνοδευτικό υλικό. Ενδεικτικώς αναφέρονται τυχόν διαφημιστικές καμπάνιες, προωθητικές ενέργειες μέσω AdWords ή άλλον πάροχο, αγορές views – likes – subscribers,  αγορές listeners – followers, αύξηση επισκεψιμότητας, χρήση bots ή άλλων αλγορίθμων, hacking, cracking, παράνομες ή αθέμιτες ενέργειες κ.α.

 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

2.1 Ως αντάλλαγμα ο Καλλιτέχνης θα λαμβάνει ποσοστό 50% επί των καθαρών εσόδων από την εκμετάλλευση του Έργου κατόπιν αφαίρεσης φόρων, κρατήσεων, εξόδων προώθησης του Έργου, εξόδων παραγωγής ήχου & εικόνας, εξόδων παραγωγής υλικού προώθησης ή άλλου υλικού και τυχόν αποδιδόμενων δικαιωμάτων σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσοστό αποτελεί μικτές αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται πάσης φύσεως τυχόν νόμιμες κρατήσεις (εισφορές, φόροι, τέλη κλπ.). Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα να παραχωρεί αποκλειστικές και μη αποκλειστικές άδειες χρήσης ελευθέρως και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και επιλογή, προς οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.

2.2 Το ανωτέρω αντάλλαγμα θα δύναται να καταβάλλεται στον Καλλιτέχνη κατόπιν εξαμηνιαίας εκκαθάρισης, με την προϋπόθεση να έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον $100 και αφού προηγουμένως ο Καλλιτέχνης εκδώσει και παραδώσει στην Εταιρεία κατόπιν έγκρισής της το ισόποσο με την αμοιβή του νόμιμο κατά τον ΚΦΑΣ παραστατικό, υπογεγραμμένο από τον ίδιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Οι καταβολές και η εξόφληση του ανταλλάγματος του Καλλιτέχνη θα αποδεικνύονται με τραπεζικές καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό του. Τυχόν νόμιμες κρατήσεις θα παρακρατούνται από το ανωτέρω αντάλλαγμα. Σε περίπτωση που ο Καλλιτέχνης δεν διαθέτει το απαιτούμενο παραστατικό, η καταβολή του ανταλλάγματος μπορεί να γίνει με έκδοση απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτής.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

3.1 Απαγορεύεται στον Καλλιτέχνη η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο αποκάλυψη, διαβίβαση, διάδοση, γνωστοποίηση, υποβοήθηση πρόσβασης και εν γένει οποιαδήποτε ενέργεια εκ της οποίας ο οιοσδήποτε τρίτος μπορεί ή θα μπορούσε να αποκτήσει γνώση ή πρόσβαση σε οιαδήποτε «Εμπιστευτική Πληροφορία» που αφορά στην Εταιρεία. Ως «Εμπιστευτική Πληροφορία», για τις ανάγκες του παρόντος, νοείται κάθε είδους, μορφής και περιεχομένου πληροφορία, γεγονός ή δεδομένο, ανεξαρτήτως του τρόπου αποτύπωσης και ανεξαρτήτως της πηγής και του τρόπου μετάδοσης, κυκλοφορίας, διακίνησής της (π.χ. πληροφορία αποτυπωμένη εγγράφως ή προφορική πληροφορία) που αφορά στην Εταιρεία και τις εργασίες της, καθώς και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (μητρικές, θυγατρικές, όμιλος, εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο κλπ).

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο Καλλιτέχνης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι πρωτογενώς ή έχει καταστεί κατόπιν καθολικής ή ειδικής διαδοχής (τυχόν λοιπών συντελεστών του Έργου) αποκλειστικός δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής (ή/και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας επί του Έργου και μεταβιβάζει και παραχωρεί κατ’ αποκλειστικότητα προς την Εταιρεία όλα τα περιουσιακά πνευματικά του δικαιώματα, δια την εμπορική εκμετάλλευση του Έργου μέσω διανομής στις συνεργαζόμενες ψηφιακές πλατφόρμες της Εταιρείας και την δημόσια, μη δεσμευτική προβολή του συνοδευτικού υλικού, ήτοι φωτογραφίες, video, ζωντανές συνεντεύξεις, έγγραφο υλικό, στίχους κ.α. με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, με σκοπό την διαφήμιση και προώθηση του Έργου ή/και του Καλλιτέχνη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής μέθοδοι προώθησης και εκμετάλλευσης:

 1. Το αποκλειστικό δικαίωμα ψηφιακής εκμετάλλευσης, άμεσης ή έμμεσης αναπαραγωγής, διάθεσης και διανομής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, με πώληση ή με άλλους τρόπους, στο κοινό του Έργου, ολόκληρου ή τμημάτων του ή σε συνέχειες, με ψηφιακή μορφή όπως, ενδεικτικά, σε κάθε λογής ψηφιακές πλατφόρμες και διαδικτυακές ιστοσελίδες, για απεριόριστες εκδόσεις, απεριόριστα αντίτυπα ή αντίγραφα, καθώς επίσης και του αποκλειστικού δικαιώματος παρουσίασης του Έργου στο κοινό ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να καθίσταται το Έργο προσιτό στο κοινό κατά τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο Έργο αυτό, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος,
 2. το αποκλειστικό δικαίωμα της επικοινωνίας, παρουσίασης ή διάθεσης του Έργου στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε παρεμφερούς μέσου, καθώς και της μετάδοσης μέσω του πρωτοκόλλου IP (Internet Protocol), καθώς και του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέσω οποιουδήποτε μέσου μετάδοσης συνδυαζόμενου με άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φωνή (voice), δεδομένα (data), κινητή τηλεφωνία κλπ.,
 3. το αποκλειστικό δικαίωμα ενσωμάτωσης του Έργου σε άλλα συλλογικά ή σύνθετα έργα, ή/και οπτικοακουστικά έργα, κ.α.,
 4. το αποκλειστικό δικαίωμα διασκευής του Έργου, προσαρμογής ή άλλης μετατροπής, remix, remake, rewrite, sequel, prequel, pot pourris, compilations, albums κ.α.,
 5. το αποκλειστικό δικαίωμα μετάδοσης ή αναμετάδοσης του Έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων,
 6. το αποκλειστικό δικαίωμα της δημόσιας εκτέλεσης,
 7. το αποκλειστικό δικαίωμα της περαιτέρω παραχώρησης – μεταβίβασης των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί του Έργου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελληνική ή ξένη επικράτεια, στην Ελληνική γλώσσα, ή μεταφρασμένων σε άλλη γλώσσα,
 8. το αποκλειστικό δικαίωμα της -με οποιοδήποτε τρόπο- διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Έργου χωρίς τοπικό, χρονικό ή άλλο περιορισμό πχ social media, ιστοσελίδες ή/και πλατφόρμες τρίτων κλπ),
 9. το αποκλειστικό δικαίωμα της καταχώρησης του Έργου σε ιστοσελίδες ή/και social media, και της διάθεσης στοιχείων ή του συνόλου αυτών μέσω διαδικτύου, ακόμη και σε αμφίδρομη πρόσβαση / επικοινωνία και με οποιαδήποτε άλλη τεχνική μεταφοράς δεδομένων.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η κατά την εξέλιξη της τεχνολογίας τυχόν εφεύρεση νέου είδους ψηφιακού φορέα ήχου ή εικόνας και η επ’ αυτού εγγραφή και αναπαραγωγή του Έργου που δεν είναι γνωστή κατά την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, είναι μέσα στο πνεύμα και στο γράμμα της παρούσας σύμβασης και συνεπώς και επί του νέου αυτού είδους φορέα εκμετάλλευσης εμπίπτει στους όρους της παρούσας σύμβασης.

4.2 Ρητώς συμφωνείται επίσης και γίνεται αποδεκτό ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθωτικές παρεμβάσεις επί του Έργου του Καλλιτέχνη σε όλη τη διάρκεια της παρούσας συμβάσεως, καθώς και να επιτρέπει σε τρίτους (για παράδειγμα τις ψηφιακές πλατφόρμες διάθεσης του Έργου) να προσαρμόζουν το Έργο, ρητώς δηλούντος ότι συναινεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 ν. 2121/1993, στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσαρμογής του Έργου αυτού.

4.3 Ο Καλλιτέχνης δηλώνει ρητώς ότι συναινεί και αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρη κάθε περαιτέρω μεταβίβαση ή παραχώρηση ή άδεια εκμετάλλευσης των μεταβιβαζόμενων δυνάμει της παρούσας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία (ως ειδικής διαδόχου) προς οιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.6 του Ν. 2121/1993.

4.4 Ο Καλλιτέχνης δηλώνει και εγγυάται ότι το Έργο συνιστά πρωτότυπο πνευματικό έργο, ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής ή/και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας τρίτων, ότι το Έργο δεν έχει εκδοθεί ή παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση σε τρίτους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή/και οπουδήποτε στον κόσμο, και ότι ο Καλλιτέχνης είναι αποκλειστικός δικαιούχος των εκχωρούμενων δια του παρόντος περιουσιακών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί του Έργου, δυνάμενος να συμβληθεί με τη Εταιρία δια του παρόντος ελευθέρως. Σε περίπτωση δε που παρά τις ανωτέρω εγγυήσεις του Καλλιτέχνη, οιοσδήποτε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης) στραφεί κατά της Εταιρείας, ισχυριζόμενος ότι η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο ή μέθοδο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, του Έργου προσβάλλει οιασδήποτε φύσεως δικαίωμά του, όπως πνευματικό ή συγγενικό δικαίωμα ή δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμά του ή/και το δικαίωμα προσωπικότητάς του ή εν γένει οιαδήποτε διάταξη του εθνικού ή κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου, ο Καλλιτέχνης υποχρεούται να συνδράμει την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα να παρέμβει υπέρ της Εταιρείας για την αντιμετώπιση του δικαστικού αγώνα, και να αποκαταστήσει κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρίας εκ της άνω αιτίας ή/και κάθε ηθικής της βλάβης.

4.5 H μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων ισχύει για την Ελλάδα και την Αλλοδαπή για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της προστασίας των πνευματικών ή/και συγγενικών δικαιωμάτων, ή/και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται από τους ελληνικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα.

4.6 Η εκτέλεση όλων των ως άνω αποκλειστικών δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται και παραχωρούνται στην Εταιρεία (ή/και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτής) από τον Καλλιτέχνη, αποτελεί νόμιμο τρόπο της άσκησης του ηθικού δικαιώματος του Καλλιτέχνη ή/και των τυχόν δικαιοπαρόχων του, ο οποίος τους δεσμεύει σύμφωνα με το αρ. 16 (ή/και σε συνδυασμό με το άρθρο 50 παρ.3) του Ν.2121/93.

4.7 Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του έργου και της χρήσης εκμετάλλευσης αυτού βάσει της παρούσας, συμφωνείται αμοιβαία ότι ο Καλλιτέχνης (τόσο για λογαριασμό του όσο και όσον αφορά τους τυχόν λοιπούς συντελεστές του Έργου, με τη συναίνεσή τους, όπως ο ίδιος δηλώνει και εγγυάται) αποδέχονται την τυχόν παράλειψη της αναφοράς του ονόματος του Καλλιτέχνη ή/και των τυχόν λοιπών συντελεστών και τούτο δεν συνιστά παραβίαση όρου του παρόντος ή λόγο καταγγελίας του παρόντος, καθόσον ο Καλλιτέχνης (ατομικά και για λογαριασμό των τυχόν λοιπών συντελεστών) συναινεί δια του παρόντος κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 16 του Ν. 2121/1993, συναίνεση η οποία συνιστά νόμιμο τρόπο άσκησης του (τυχόν) ηθικού τους δικαιώματος που τους δεσμεύει. Γενικότερα, αμοιβαίως και ρητώς συμφωνείται ότι η άσκηση όλων των δια του παρόντος αποκλειστικών εξουσιών που παραχωρούνται στην Εταιρεία αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του (τυχόν) ηθικού δικαιώματος του Καλλιτέχνη και των τυχόν λοιπών συντελεστών, ο οποίος τους δεσμεύει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2121/1993.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(* ονοματεπώνυμο και υπογραφή / σφραγίδα)